Šodien neklātienē dosimies uz dabas parku „Pape”, kurā varam iepazīt  unikālas dabas ekosistēmas, palieņu pļavās sastapt savvaļas zirgus, taurus un sumbrus, no torņa  vērot ūdensputnus, aplūkot retas savvaļas orhideju sugas un apmeklēt interesantas apskates vietas. Tā ir īpaši aizsargājama teritorija, kura ir iekļauta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā - Natura 2000. 2003.gadā, lai aizsargātu unikālu mitrāju kompleksu un ligzdojošos, caurceļojošos putnus, ar Pasaules Dabas Fonda atbalstu reģionam tika  piešķirts dabas parka statuss. Dabas parks atrodas Latvijas galējos dienvidrietumos Liepājas rajona Rucavas un Nīcas pagastos un aizņem 5 līdz 20 kilometrus platu joslu Baltijas jūras piekrastes Bārtavas līdzenumā.  Dabas parka kopplatība 51 777 ha, no tiem 10 886 ha aizņem sauszeme un iekšzemes ūdeņi, bet 40 891ha Baltijas jūras akvatorija. Parka kodolu veido Papes ezers un Nidas purvs ar tiem pieguļošām teritorijām. Papes jeb Svētezers pirmoreiz dokumentos pieminēts Kursas sadalīšanas līgumā 1253.gadā, mūsu senči ezera krastos  izveidoja svētvietas un pielūdza garus, tā arī, visticamāk, radās šis ezera nosaukums.
Kopš 1966. gada LU Bioloģijas institūta ornitologi Papes ezerā un tā apkārtnē veic putnu novērojumus, uzskaiti un gredzenošanu. Tā ir viena nozīmīgākajām aizsargājamo putnu- lielā dumpja, niedru lijas un  mazā ormanīša ligzdošanas vietām.  Starp Papes ezeru un jūru ir viena no lielākajām putnu migrācijas vietām Latvijā – Baltijas jūras putnu ceļš. 1977. gadā, lai aizsargātu gājputnu atpūtas un barošanās vietas,  ezerā tika izveidots ornitoloģiskais liegums. Rudens migrācijās ezerā atpūtai pulcējas simtiem un reizēm pat tūkstošiem migrējošo dzērvju un zosu. Pašlaik gan  Papes ezers strauji aizaug, no kopējās ezera platības lielāko daļu aptuveni 80 % aizņem niedrāji.
Klimatiskie, hidroloģiskie apstākļi, īpatnējais reljefs un novietojums   nosaka dabas parka „Pape”  lielo platību dažādību. Satopami jūras un jūras krastu, mežu, pļavu un purvu un cilvēku pārveidoti biotopi no kuriem pētījumos konstatēti 22 Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi.

Dabas parkā var  vērot savvaļas zirgus, sumbrus un  taurus. Ganības Papes ezera krastā ir vienīgā vieta, kur Latvijā savvaļā dzīvo Eiropas sumbrs, kas ierakstīts Pasaules Sarkanajā grāmatā.

Parka teritorijā atrodas vairāki piejūras ciemati - Papes Ķoņu ciems ar zvejnieku sētām, kur kā bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums ir saglabājusies vēsturiskā apbūve.  Papes ciemā var apskatīt  Papes bāku, kura no visām Latvijas bākām atrodas vistuvāk jūrai.

Bet vislabāk dabas parka „Pape” Kurzemes ainavisko  daudzveidību var iepazīt trīs dabas takās -  Dabas procesu, Ezera un  Orhideju takā.     Kurzemes dabas spēka varenība un skaistums allaž ir raisījusi dzejnieku un komponistu radošo garu.