Eiropas Savienības fondi ir dažādi. Tie var būt paredzēti, lai sekmētu nodarbinātību, attīstītu infrastruktūras projektus un citas Eiropas Savienībai nozīmīgas politikas. Latvijas gadījumā var runāt par trīs fondiem: Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds. Līdzekļus šiem fondiem piešķir no Eiropas Savienības kopējā budžeta saskaņā ar Eiropas Komisijas rosināto priekšlikumu. Tālāk par līdzekļu izlietojumu un sadali pa jomām atbild katras dalībvalsts valdība.