Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām:

„…veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības”.

Šī vienlīdzīgā piekļuve ir saistīta ar izglītības, darba, transporta, publiskās infrastruktūras un ēku pieejamību, vēlēšanu tiesību nodrošināšanu, politiskās iesaistes uzlabošanu un, pēc pagājušajā nedēļā notikušās konferences “Cilvēku ar īpašām vajadzībām kultūra, kā pilsoniskās līdzdalības forma, tās nozīme viņu dzīves aktivizācijas un kvalitātes uzlabošanā”.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.