Zinātne par bērnu ar speciālām vajadzībām mācību procesu, audzināšanu un sagatavošanu dzīvei ir speciālā pedagoģija. Tai ir liela praktiskā nozīme – lai kādā izglītības iestādē atrastos bērns, viņa vajadzības un spējas var tikt novērtētas un ņemtas vērā, tikai sadarbojoties speciālistiem, kuri pārzina mācīšanas un mācīšanās iespējas dažādos specifiskos gadījumos. Speciālajai pedagoģijai ir dažādas apakšnozares: piem., tiflopedagoģija attiecināma uz bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem nodarbojas surdopedagoģija, savukārt logopēdijas uzmanības centrā ir bērni ar runas un valodas traucējumiem. 

Viena no vadošajām speciālistēm speciālajā pedagoģijā Latvijā ir pieredzes bagātā jauno logopēdu skolotāja, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas profesore, Dr.paed Sarmīte Tūbele. Profesores pētniecisko interešu loks saistīts ar logopēdiju, speciālo pedagoģiju un daļēji arī ar iekļaujošo izglītību, lasīšanas traucējumiem, disleksiju, autiskā spektra  un mācīšanās traucējumiem.   
Sarmīte veikums mērāms ap 15 mācību grāmatās un metodiskajos materiālos (to vidū arī „Logopēdijas skaidrojošā vārdnīca”) un vairākos desmitos publikācijās. Viņa ir starptautiski atzīta eksperte, sadarbojas ar dažādu valstu speciālistiem, darbojas „Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūrā”. Kolēģi par Sarmīti Tūbeli atzīst, ka „būt zinātniecei - tas ir talants.”

Profesore ir visai aktīva ne tikai savā profesionālajā jomā. Viņas kaislība ir mūzika - savulaik dziedājusi slavenajā bērnu korī „Rīga”, viņai pieder 2. sporta klase orientēšanās sportā, brīvajā laikā ada rakstainas zeķes un krāj uzpirksteņus.