• Otrdiena, 2019. gada 22. janvāris
  • Vārda diena: Austris
  • Rīgā °C, vējš m/s, mm Hg, %
LSM Bērnistaba

Izsoles

 

„APSTIPRINU”

ar VSIA "Latvijas Radio"

10.05.2018. rīkojumu Nr. 53/A1 – 10.1

VSIA „Latvijas Radio” transportlīdzekļa

Izsoles noteikumi

1. Izsoles mērķis

Pārdot VSIA “Latvijas Radio” piederošo automašīnu saskaņā ar 2018.gada 9.maija VSIA “Latvijas Radio” valdes lēmumu Nr. 1-13/A-1-7 un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteikumiem.

2. Izsolāmā MANTA

2.1. Kustama manta – transportlīdzeklis:

Nr.

Modelis

Izlaiduma gads

Nosacītā cena

1.

VW Kombi

(valsts reģ.nr. LC-5839)

2011.

EUR 6800,00

(seši tūkstoši astoņi simti eiro), ieskaitot PVN

2.2. Izsoles priekšmetu var aplūkot Bukultu ielā 7a, Rīgā darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29497730.

3. Izsoles veids

Mutiska izsole ar augšupejošu soli.

4. Izsoles izziņošana, norises laiks un vieta

4.1. Izsole tiek izsludināta VSIA „Latvijas Radio” mājaslapā internetā http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/finanses/izsoles/ , Rīgas pilsētas teritorijā izdotā laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze” un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

4.2. Izsole notiek VSIA „Latvijas Radio” ēkā Doma laukumā 8, Rīgā, telpā Nr.200 2018.gada 1.jūnijā, plkst. 14:00.

4.4. Ar izsoles noteikumiem no izsoles izziņošanas brīža interesenti var iepazīties VSIA „Latvijas Radio” mājaslapā internetā http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/finanses/izsoles/ .

4.5. Reģistrēties izsolei var līdz 2018.gada 1.jūnija plkst. 12:00, attiecīgu pieteikumu latviešu valodā iesniedzot izsoles norises vietā vai nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu radio@latvijasradio.lv.

4.6. Izsoles dalībnieks pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit eiro) apmērā. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir pārskaitīta uz VSIA „Latvijas Radio” bankas kontu ar norādi „Nodrošinājums izsolei” līdz 2018.gada 1.jūnija plkst. 12:00. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kas norādīts maksājuma uzdevumā, ko Izsoles dalībnieks iesniedz VSIA „Latvijas Radio”. Maksājuma uzdevums ir jāiesniedz Izsoles komisijai pirms izsoles norises. Ja maksājuma uzdevums netiek iesniegts, un Izsoles komisija par nodrošinājuma summas iemaksu nevar pārliecināties, pretendents nevar piedalīties izsolē.

5. Izsoles dalībnieki

Izsolē var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona, kas šo noteikumu 4.5.punktā noteiktajā termiņā reģistrējusies izsolei un izpildījusi 4.6.punktā noteikto izsoles priekšnoteikumu.

6. Izsoles komisija

6.1. Izsoles komisiju trīs locekļu sastāvā ieceļ VSIA „Latvijas Radio” valde, nosakot izsoles komisijas priekšsēdētāju no izsoles komisijas locekļu vidus.

6.2. Izsoles komisija rīko un organizē izsoli.

6.3. Izsoles noteikumos nenoregulētus jautājumus, izlemj izsoles komisija, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.

7. Izsoles norise

7.1. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.

7.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles uzsākšanas parakstās par iepazīšanos ar izsoles noteikumiem, vienlaicīgi apliecinot savu ierašanos izsolē un apliecinot piekrišanu piedalīties izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem.

7.3. Izsoles komisija, atklājot izsoli, sastāda dalībnieku sarakstu, kurā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai), solītāja pārstāvja, ja tāds ir, vārds un uzvārds, kā arī tiek izdarīta atzīme par termiņā veiktu nodrošinājuma iesniegšanu.

7.4. Izsoles dalībnieki vai to pārstāvji pēc izsoles komisijas mutiska lūguma uzrāda personu apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina pārstāvju pārstāvības tiesības.

7.5. Izsolāmā manta – transportlīdzeklis.

7.6. Izsoles komisijas priekšsēdētājs raksturo izsolāmo mantu, paziņo izsoles nosacīto cenu (sākumcenu), izsoles soli, informē par solīšanas kārtību.

7.7. Solīšana sākas no mantas nosacītās cenas. Solīšana notiek tikai pa izsoles noteikumos noteikto soli (noteikumu 7.8.punkts). Visas izsoles dalībnieku solītās cenas izsoles komisija fiksē izsoles dalībnieku sarakstā.

7.8. Augšupejošas izsoles solis ir EUR 50,- (piecdesmit eiro).

7.9. Atsakoties no tālākās solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

7.10. Izsolē uzvar tas dalībnieks, kurš solījis visaugstāko cenu. Izsoles komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmās mantas nosolītāju un viņa nosolīto cenu.

7.11. Ja Izsolē piedalās tikai viens dalībnieks, izsoles komisijas priekšsēdētājs izsolāmo mantu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, ko veido izsoles nosacītā cena (sākumcena), kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo mantu par šajā punktā norādīto cenu, viņš kļūst par izsolāmās mantas nosolītāju.

7.12. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku sarakstu un apliecinājumu par iepazīšanos ar izsoles noteikumiem. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.13. Izsoles uzvarētājam tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu ar VSIA „Latvijas Radio” par attiecīgā transportlīdzekļa pirkumu.

7.14. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu attiecīgajam dalībniekam jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas , attiecīgo summu ieskaitot VSIA „Latvijas Radio” bankas kontā. Nosolītāja iemaksātā nodrošinājuma summa (noteikumu 4.6.punkts) tiek ieskaitīta pirkuma summā, savukārt pārējo izsoles dalībnieku iemaksātie nodrošinājumi tiek atmaksāti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles.

7.15. VSIA “Latvijas Radio” valde izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šo noteikumu 7.14.punktā noteiktā maksājuma veikšanas. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kas norādīts maksājuma uzdevumā.

7.16. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu.

7.17. Pirkuma līgums tiek noslēgts, parakstot līgumu, 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

8. IZSOLES ATZĪŠANA PAR NENOTIKUŠU, SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu:

8.1.1. ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu (sākumcenu);

8.1.2. ja nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu 7.14.punktā noteiktajā termiņā;

8.1.3. ja izsolei nav reģistrējies neviens dalībnieks.

8.2. Sūdzību par izsoles komisijas darbībām izsoles dalībnieks var iesniegt VSIA „Latvijas Radio” valdei Doma laukumā 8, Rīgā, LV – 1505 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles. Sūdzību VSIA „Latvijas Radio” valde izskata 7 (septiņu) dienu laikā no tās iesniegšanas. Ja izskatot sūdzību, izsoles norisē tiek konstatēta atkāpe no Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā vai šajos noteikumos noteiktās izsoles kārtības, valdes neapstiprina izsoles rezultātus.

9. IZSOLES ORGANIZĒTĀJA (PUBLISKĀS PERSONAS) REKVIZĪTI

 

VSIA „Latvijas Radio”

Doma laukums 8, Rīga, LV – 1505

Reģ. Nr. 40003080614

Banka: AS „SEB Banka” Banka: AS „SWEDBANK”

Kods: UNLALV2X Kods: HABALV22

Konts: Nr.LV 61 UNLA 0002 1006 0968 8 Konts: LV 50 HABA 0551 0351 1360 2