• Trešdiena, 2018. gada 18. jūlijs
  • Vārda diena: Rozālija, Roze
  • Rīgā °C, vējš m/s, mm Hg, %
LSM Bērnistaba

“APSTIPRINĀTS”

ar VSIA “Latvijas Radio”

valdes locekles 24.02.2017.

rīkojumu Nr.26/A1 – 10

NOLIKUMS

Par valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika piešķiršanu

un izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai VSIA “Latvijas Radio”

pirms 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Šis Nolikums izstrādāts saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, kā arī VSIA „Latvijas Radio”, turpmāk tekstā - Latvijas Radio, iekšējiem normatīvajiem aktiem.

1. Latvijas Radio nodrošina viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem tiesības Latvijas Radio pirmajā programmā, t.i., programmā „Latvijas Radio 1”, izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku, turpmāk tekstā - Raidlaiks.

2. Tiesības uz Raidlaiku ir pašvaldību vēlēšanām iesniegtā viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem, ja attiecīgais saraksts iesniegts Rīgas domes vēlēšanām vai kopumā vismaz piecu republikas pilsētu domju vai novadu domju (arī jebkurā to kombinācijā) vēlēšanām.

3. Viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem ir tiesības Latvijas Radio pirmajā programmā priekšvēlēšanu aģitācijai pirms pašvaldību vēlēšanām izmantot Raidlaiku četras reizes pa piecām minūtēm laika posmā no 2017.gada 8.maija līdz 1.jūnijam.

4. Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošie deputātu kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, daži no viņiem. Par šo vienošanos pirms Raidlaika izmantošanas jāpaziņo Latvijas Radio atbildīgajam redaktoram.

5. Dažādu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošie deputātu kandidāti, ja viņiem ir tiesības izmantot Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu Raidlaika izmantošanu šiem deputātu kandidātiem atvēlētā Raidlaika ietvaros. Par šādu vienošanos paziņo Latvijas Radio. Paziņojums par vienošanos par kopīgu Raidlaika izmantošanu nav grozāms un atsaucams.

6. Lai saņemtu Raidlaiku, viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta pārstāvis 29 (divdesmit deviņas) dienas pirms pašvaldību vēlēšanu dienas, t.i. ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2.maija plkst. 17.00, iesniedz Latvijas Radio iesniegumu, turpmāk tekstā – iesniegums, par Raidlaika izmantošanu, kurā ir norādīts:

6.1.deputātu kandidātu saraksta nosaukums, kontaktinformācija, kā arī republikas pilsētas un novadi, kuru domju vēlēšanām iesniegti deputātu kandidātu saraksti;

6.2.kādā veidā – tiešraide vai ieraksts - tiks izmantots Raidlaiks;

6.3.informācija par šā Nolikuma 5.punktā minēto vienošanos;

6.4.persona/-as, kurai/-ām ir tiesības piedalīties izlozē, norādot: vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi un kontakttālruņa numuru.

7. Iesniegumu par Raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai pieņem darba dienās no plkst.10.00 Latvijas Radio Sekretariātā, Doma laukumā 8, Rīgā. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt elektroniski, sūtot uz elektronisko pastu: radio@latvijasradio.lv

Informācija pa tālruņiem 67206722, 67206721.

8. Latvijas Radio, sadarbojoties ar Centrālo vēlēšanu komisiju, pārliecinās par iesniegumā norādītā deputātu kandidātu saraksta atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 6.panta otrajā daļā minētajām prasībām, t.i., vai attiecīgais saraksts iesniegts Rīgas domes vēlēšanām vai kopumā vismaz piecu republikas pilsētu domju vai novadu domju (arī jebkurā to kombinācijā) vēlēšanām.

9. Raidlaika izmantošanas secību nosaka lozējot, turpmāk tekstā - izloze. Šo izlozi nedrīkst izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai.

10. Izlozēšanu un Raidlaika limita ievērošanu nodrošina Latvijas Radio.

11. Izloze notiek 2017.gada 3.maijā plkst. 11.00. Sekretariātā, Doma laukumā 8, Rīgā.

12. Deputātu kandidātu pārstāvjiem, kuri piedalīsies izlozē, ierodoties uz izlozi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

13. Lozēšanas kārtība notiek iesniegumu saņemšanas secībā.

14. Ja kāda deputātu kandidātu saraksta pārstāvis uz izlozi ierodas ar nokavēšanos (izlozes laikā līdz brīdim, kad pēdējais klātesošais izlozes dalībnieks ir parakstījies protokolā par Raidlaika izlozi), šis deputātu kandidātu saraksta pārstāvis (ja uz konkrēto brīdi jau ir palaidis garām savu kārtu) piedalās izlozē kā pēdējais izlozes dalībnieks neatkarīgi no iesnieguma dalībai izlozē iesniegšanas laika.

15. Izlozes gaita tiek protokolēta, kur katrs izlozes dalībnieks ar savu parakstu apliecina konkrētā Raidlaika izlozēšanu.

16. Ja kāda deputātu kandidātu saraksta pārstāvji nepiedalās izlozē, šī kandidātu saraksta Raidlaiku izlozes beigās izlozē Latvijas Radio pārstāvis.

17. Izlozes rezultātus Latvijas Radio publicē mājas lapā: www.latvijasradio.lv sadaļā Priekšvēlēšanu aģitācija.

18. Raidlaiki priekšvēlēšanu aģitācijai pirms Pašvaldību vēlēšanām tiek piešķirti īpašos raidījumos ar nosaukumu “3.jūnijs - Pašvaldību vēlēšanas”, turpmāk tekstā šādos laikos:

otrdienā, ceturtdienā un piektdienā plkst.:

15.07 – 15.12

15.13 – 15.18

15.19 – 15.24

15.25 – 15.30

15.31 – 15.36

15.37 – 15.42

15.43 – 15.48

15.49 – 15.54

Ja minēto Raidlaiku apjoms būs nepietiekams, Latvijas Radio ieplānos papildu Raidlaiku:

Pirmdien un trešdien plkst.:

15.37 – 15.42

15.43 – 15.48

15.49 – 15.54

Latvijas Radio plānos un nodrošinās Raidlaiku pēc iespējas tuvāk priekšvēlēšanu aģitācijas termiņa beigām – 1.jūnijam.

19. Atbildīgie redaktori, Nolikuma tekstā – atbildīgais redaktors, par Raidlaiku izmantošanu no Latvijas Radio puses ir Mairita Znotiņa (tālruņa numurs: 67206648, mobilais tālrunis 29635998), Ingrīda Ābola (tālruņa numurs: 67206731, mobilais tālrunis 29434382).

20. Raidlaiku attiecīgajā deputātu kandidātu sarakstā esošie deputātu kandidāti var izmantot pēc saviem ieskatiem.

21. Raidlaiku var izmantot tiešraidē vai var tikt sagatavots ieraksts, turpmāk tekstā - Raidījums.

22. Pēc izlozes, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms Raidlaika izmantošanas, deputātu kandidātu saraksta atbildīgā persona vienojas ar atbilstošā Raidlaika atbildīgo redaktoru par Raidlaika gaitu, secību, veidu.

23. Ja Raidlaiks tiek izmantots ierakstā, Raidījuma garums nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) minūtes un tam jāatbilst šādiem tehniskās kvalitātes parametriem: 44100Hz, 16 bit, faila paplašinājums ______ .wav

24. Raidījums jāiesniedz Latvijas Radio atbildīgajam redaktoram vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms izlozētā Raidlaika. Iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegtā Raidījuma satura autentiskumu.

25. Tūlīt pēc Raidījuma iesniegšanas Latvijas Radio atbildīgais redaktors pārbauda ieraksta atbilstību Latvijas Radio raidīšanas tehniskajiem standartiem.

26. Gadījumā, ja Raidījums tiek iesniegts Nolikuma prasībām atbilstošā tehniskā kvalitātē, pušu pārstāvji parakstās uz Raidījuma nesējmateriāla vai tā iepakojuma par Raidījuma ieraksta atbilstību raidīšanai. Ja Raidījums tiek iesūtīts elektroniski, puses ieraksta atbilstību raidīšanai fiksē e-pastā. Raidījums tiek uzglabāts pie atbildīgā redaktora.

27. Ja tiek konstatēts Raidījuma ieraksta brāķis vai cita neatbilstība tehniskajiem standartiem, Raidījums, fiksējot konkrētos trūkumus, tiek atdots atpakaļ iesniedzējam rīcībai pēc viņa ieskatiem – vai nu atbilstošas kvalitātes Raidījuma sagatavošanai un atkārtotai iesniegšanai (ar nosacījumu, ka tas tiek iesniegts ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms pārraides ēterā) vai kandidātu dalībai tiešraidē saskaņā ar šo Nolikumu.

28. Valsts valodas lietošanu priekšvēlēšanu aģitācijā reglamentē Valsts valodas likums un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums.

29. Programma “Latvijas Radio 1” saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu tiek veidota kā nacionālā programma valsts valodā. Priekšvēlēšanu aģitācijas Raidlaiks „Latvijas Radio 1” ir jānodrošina latviešu valodā.

30. Ja kandidāts vēlas uzstāties pie mikrofona vai iesniedz sagatavotu Raidījumu citā valodā, viņam pašam jānodrošina tulkojums latviešu valodā konkrētā Raidlaika ietvaros.

31. Ja Raidlaiks tiek izmantots tiešraidē, deputātu kandidātu saraksta pārstāvim ne vēlāk kā 48 stundas pirms konkrētā Raidlaika sākuma jāiesniedz Latvijas Radio atbildīgajam redaktoram rakstisks iesniegums, kurā jānorāda to konkrēto deputātu kandidātu vārdi un uzvārdi, kuri tiek pilnvaroti pārstāvēt atbilstošo kandidātu sarakstu, ņemot vērā, ka Latvijas Radio vienlaikus var nodrošināt ne vairāk kā 4 (četru) personu dalību tiešraidē.

32. Ja Raidlaiks tiek izmantots tiešraidē, deputātu kandidātu saraksta pārstāvjiem ir jāierodas Latvijas Radio 15 (piecpadsmit) minūtes pirms izlozētā Raidlaika, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus.

33. Ja Raidlaiks tiek izmantots tiešraidē, 1 (vienu) minūti pirms Raidlaika beigām atbildīgais redaktors brīdina dalībniekus par nepieciešamību iekļauties paredzētajā laikā.

34. Pirms katras Raidlaika izmantošanas Latvijas Radio darbinieks studijā nolasa pieteikumu un atteikumu.

35. Latvijas Radio pārtrauc bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijas tiešraides pārraidi, ja paredzētais Raidlaiks beidzies.

36. Latvijas Radio nerediģē, nemontē un nekā citādi nepārveido bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijas Raidījumus, kā arī neatbild par Raidījuma saturu.

37. Latvijas Radio ir tiesības tehniski apstrādāt Raidījuma skaņas failu atbilstoši Latvijas Radio raidīšanas tehniskajiem noteikumiem.

38. Priekšvēlēšanu aģitācijas satura veidotājiem ir jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

39. Visi priekšvēlēšanu aģitācijas Raidījumi (tiešraides un ierakstā) tiek uzglabāti saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un Latvijas Radio iekšējiem normatīviem aktiem raidījumu elektroniskajā programmā.

 

Veidlapa par Raidījuma

 

“3.jūnijs - Pašvaldību vēlēšanas”

datiem

Datums

Laiks

Dalībnieka vārds un uzvārds

partija

Dalībnieka paraksts *

         
         
         

* Ja Raidījums ir izskanējis ierakstā, atbildīgais redaktors veidlapas ailē Dalībnieka paraksts izdara atzīmi ieraksts.