• Pirmdiena, 2017. gada 18. decembris
  • Vārda diena: Klinta, Kristaps, Kristofers, Krists, Kristers
  • Rīgā 0 °C, D/DR vējs, 1,50m/s vējš m/s, 769,17mm Hg, 100,00%
APSTIPRINĀTS ar
VSIA “Latvijas Radio”
06.09.2017. valdes
lēmumu Nr.1-17/A1-7
 

 

VSIA “LATVIJAS RADIO” SPONSORĒŠANAS VADLĪNIJAS

 
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 
1.1. VSIA „Latvijas Radio” sponsorēšanas vadlīnijas (vadlīnijas) ir izstrādātas, lai nodrošinātu VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk - Latvijas Radio) redakcionālo neatkarību un aizsargātu tā reputāciju. Vadlīnijas nosaka sponsorēšanas principus, sponsora atsauču izvietošanu, un ir lasāmas un piemērojamas kontekstā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 
1.2. Vadlīnijas jāpiemēro pēc to jēgas, ņemot vērā faktiskos apstākļus, un to interpretācija neparedz tikai juridisku pamatojumu, lai pārtrauktu vai neuzsāktu sadarbību ar sponsoru. Tās piemērojot, jāvadās no plašā sabiedrībā valdošās izpratnes par konkrēto faktu, kas ietekmē vai var ietekmēt Latvijas Radio sadarbību ar sponsoru.
 
1.3. Sponsorēšana ir jebkuras apraides veikšanā vai audio un audiovizuāla, kā arī jebkuras citas formas Latvijas Radio satura veidošanā neiesaistītas personas ieguldījums Latvijas Radio vai tā satura finansēšanā, lai popularizētu sponsora nosaukumu, preču zīmi, tēlu, darbību vai ražojumu.
 
1.4. Uz sponsorēšanu tiek attiecinātas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma, Reklāmas likuma, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Konkurences likuma, Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma un citu normatīvo aktu prasības.
 
1.5. Sponsorēšana ir svarīgs komerciāls pakalpojums Latvijas Radio darbībā, kas ir iespējams jebkurā satura veidošanas platformā, t.i. FM, zemes ciparu skaņas apraidē DAB+ sistēmā un interneta apraidē, mājas lapā un dažādās Latvijas Radio sociālās tīklošanas vietnēs.
 
1.6. Aizliegts sponsorēt ziņu raidījumus un raidījumus par politiskajām aktualitātēm. Šis aizliegums neattiecas uz laika prognozēm, finanšu tirgus informāciju, sporta apskatiem un tamlīdzīgiem šauri tematiskiem raidījumiem, kuri skaidri atdalīti no ziņu un politisko aktualitāšu raidījumiem.
 
1.7. Privātpersonas, kuru pamatnodarbošanās saistīta ar tādu preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kuru reklamēšana ir aizliegta, nedrīkst būt Latvijas Radio sponsori. Pie satura, kuru sponsorē privātpersonas, kuru darbība ir saistīta ar zāļu ražošanu vai tirdzniecību un ārstēšanu, atļauts popularizēt šādas privātpersonas (sponsora) nosaukumu vai tēlu, bet ne konkrētas zāles, kuras pieejamas tikai pēc ārsta receptes, vai ārstniecību pēc ārsta norādījuma.
 
1.8. Šīs vadlīnijas tiek attiecinātas uz Latvijas Radio veidoto saturu, kas ir līdzfinansēts no valsts budžeta mērķprogrammām, apakšprogrammām, grantiem, ziedojumiem u.tml., bet nav sponsorējums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma izpratnē.
 
2. SADARBĪBAS PRINCIPI
 
2.1. Sponsors nedrīkst ietekmēt sponsorētu saturu un Latvijas Radio.
 
2.2. Latvijas Radio izveidotais saturs nav pretpakalpojums par piešķirto finansējumu, atbalstu, vai piešķirtajām tiesībām.
 
2.3. Sponsora ieguldījums nedrīkst būt iemesls satura radīšanai vai izkropļojumu radīšanai Latvijas Radio veidotajā saturā ar nolūku veicināt sponsora darbību. Visos gadījumos, kad tiek panākta vienošanās par sponsora ieguldījumu, Latvijas Radio ir jābūt pilnīgai izpratnei par sadarbību ar sponsoru un Latvijas Radio redakcionālo saturu, kā arī Latvijas Radio rīcībā jābūt informācijai par sponsora ieguldījuma motivāciju un iemesliem.
 
2.4. Latvijas Radio ir jāsaglabā redakcionāla kontrole un atbildība par visu saturu. Sponsora ieguldījums nedrīkst ietekmēt Latvijas Radio saturu vai plānošanu nekādā veidā, lai mazinātu Latvijas Radio atbildību un redakcionālo neatkarību. Sadarbība ar sponsoru nedrīkst izraisīt bažas par interešu konfliktu.
 
2.5. Sponsora nosaukumu vai preču zīmi nedrīkst iekļaut satura nosaukumā.
 
2.6. Ja kādai nozīmīgai sabiedrības daļai svarīga notikuma atspoguļošana nav ietverta sabiedriskajā pasūtījumā, Latvijas Radio ir tiesības pieprasīt no attiecīgā pasākuma organizatora savu izdevumu atmaksu, ja notikums atspoguļots pēc pasākuma organizētāja iniciatīvas, izvietojot atsauces par viņu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un šīm vadlīnijām.
 
2.7. Sponsora vēlme paziņot par sevi pie konkrētā satura, ir uzskatāma par Latvijas Radio radītā satura augstu kvalitātes novērtējumu. Tomēr atsevišķos gadījumos vai dažādos sponsorējuma darījuma posmos sadarbība ar sponsoru var būt nopietns Latvijas Radio reputācijas un komercdarbības apdraudējums.
 
2.8. Latvijas Radio nesadarbojas ar sponsoru tādos gadījumos, ja, paredzams, ka sponsorēšanas fakts var ietekmēt satura objektivitāti un žurnālista profesionālo un ētikas standartu ievērošanu.
 
2.9. Ja Latvijas Radio ir šaubas par sponsora vai tā amatpersonu reputāciju un publiskajā vidē pausto izteikumu vai rīcības atbilstību Latvijas Radio nodefinētajām vērtībām, vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām, Latvijas Radio ir tiesības nekavējoties vienpusēji atteikties no sadarbības vai arī pārtraukt sadarbību ar sponsoru.
 
2.10. Latvijas Radio ir pienākums pārtraukt sadarbību ar sponsoru, ja Latvijas Radio rīcībā nonāk pierādījumi, ka sponsors ir mēģinājis ietekmēt Latvijas Radio saturu un/vai iejaukties Latvijas Radio kā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā.
 
2.11. Lēmumu par atteikšanos no sadarbības ar sponsoru vai sadarbības pārtraukšanu kopīgi pieņem vismaz trīs Latvijas Radio Programmu direktoru padomes locekļi, vismaz trīs Satura padomes locekļi un Mārketinga un pārdošanas daļas vadītājs ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumu apstiprina Latvijas Radio valde.
 
3. SPONSORA ATSAUČU IZVIETOŠANA
 
3.1. Ja raidījums (FM, zemes ciparu skaņas apraidē DAB+ sistēmā un interneta apraidē) tiek pilnīgi vai daļēji sponsorēts, šā raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās par to informē, norādot sponsora nosaukumu, emblēmas un preču zīmes, ja tādas ir, vai atsauces uz sponsora preci vai pakalpojumu.
 
3.2. Ja no sponsorētā raidījuma tiek veidots atvasināts materiāls, kas pēc sava satura un apjoma pēc būtības dublē sponsorēto saturu, tad pie atvasinātā materiāla tiek izvietotas sponsora atsauces.
 
3.3. ¬Ja tiek pilnīgi vai daļēji sponsorēts saturs, kas ir radīts izvietošanai mājas lapā vai dažādās Latvijas Radio sociālās tīklošanas vietnēs, pie Latvijas Radio satura nepārprotami tiek izvietota informācija par sponsoru, norādot tā nosaukumu, emblēmas un preču zīmes, ja tādas ir, vai atsauces uz sponsora preci vai pakalpojumu.
 
3.4. Sponsora atsaucei ir tikai auditoriju informējošs raksturs, un tā ir izplatāma tik ilgi, lai auditorijai būtu iespējams uztvert, ka raidījums vai programma ir sponsorēta un kas ir šī raidījuma sponsors.
 
3.5. Raidījumā izvietotā sponsora atsaucē nedrīkst ieteikt sponsora preces vai pakalpojumus, padarot to par Latvijas Radio satura sastāvdaļu.
 
3.6. Galvenais sponsora atsauces lietošanas mērķis ir identificēt sponsoru un izveidot saikni starp sponsoru un sponsorēto saturu.
 
3.7. Sponsora atsaucei lieto norādi "raidījuma sponsors…”, vadlīniju 1.8.punktā minēto līdzfinansētāju, kuru līdzfinansējuma piesaiste notiek ar valsts budžeta mērķprogrammām, apakšprogrammām u.tml.- atsaucei lieto norādi „… sadarbībā ar…”, bet granta devēju, ziedotāju atsaucei lieto norādi „raidījumu atbalsta…”.
 
3.8. Sponsorētā satura pašreklāmā jebkurai atsaucei uz sponsoru jābūt īsai un sekundārai, galvenais mērķis ir reklamēt redakcionālo saturu.
 
3.9. Sponsoru norādes, ja tās izplatītas sponsorētā raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās, netiek ieskaitītas raidstundas pieļaujamajā reklāmas apjomā.
 
3.10. Sponsorētā raidījuma pašreklāmā izplatot sponsora norādes, sponsoru norāžu laiks tiek ieskaitīts raidstundas pieļaujamajā reklāmas apjomā.